واردات کالا

به کالا هایی که در کشور یا کشورهایی ساخته  شده  و از راه تجاری به یک کشور دیگر وارد می گردد را  واردات می گویند.
در مواردی که  تولید برخی از کالا ها برای بعضی کشور ها امکان پذیر نبوده و یا از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نباشد ، با استفاده از کالاهای وارداتی نیاز خود را تامین می کنند. ما می توانیم با کمترین هزینه از مبدا تا انبار شما ، کالای خریداری شده را به شما تحویل دهیم.